ספר מבואות בכמותי/אנגלית

110

מבואות באנגלית וכמותי – ריענון החומר בכמותי, ורמה בסיסית באנגלית.